Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM (PTM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    99.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Đức Thành Thành viên Hội đồng quản trị 1010400.0 24.057 % 23/06/2016
Hoàng Đức Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 911417.0 21.7 % 03/06/2016
Trần Thị Bảo Hiền Trưởng Ban Kiểm soát 279215.0 6.648 % 13/04/2016
Trần Thị Ngọc Tuyết 262146.0 6.242 % 01/03/2016
Lê Minh Hà 140000.0 3.333 % 01/03/2016