Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM (PTM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    99.96 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Đức Thành Ủy viên Hội đồng quản trị 1,010,400 24.06 % 23/06/2016
Hoàng Đức Hùng Ủy viên Hội đồng quản trị 911,417 21.7 % 03/06/2016
Trần Thị Bảo Hiền Trưởng Ban Kiểm soát 279,215 6.65 % 13/04/2016
Trần Thị Ngọc Tuyết 262,146 6.24 % 01/03/2016
Lê Minh Hà 140,000 3.33 % 01/03/2016