Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.56 %
  • Khác
    99.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVC 3.601463E7 36.428 % 31/12/2015
Đinh Việt Thanh 1.092784E7 11.053 % 05/06/2017
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) 9000000.0 9.103 % 31/12/2015
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5705400.0 5.771 % 31/12/2016
Lâm Hoàng Khanh 4946200.0 5.003 % 11/05/2017
PVC - Đông Đô 4611500.0 4.664 % 31/12/2014