Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.56 %
  • Khác
    99.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVC 36,014,630 36.43 % 31/12/2015
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) 9,000,000 9.1 % 31/12/2015
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5,705,400 5.77 % 31/12/2015
PVC - Đông Đô 4,611,500 4.66 % 31/12/2014