Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.31 %
  • Khác
    99.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 3.601463E7 36.428 % 31/12/2015
Đinh Việt Thanh Phó Tổng Giám đốc 1.334025E7 13.493 % 30/06/2018
Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần 9000000.0 9.103 % 31/12/2015
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 5705400.0 5.771 % 31/12/2016
Nguyễn Thị Trường An 5092110.0 5.151 % 02/05/2018
Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô 4611500.0 4.664 % 31/12/2014