Công ty Cổ phần Luyện Kim Phú Thịnh (PTK: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.37 %
  • Khác
    99.63 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Lê Thiệu 2100000.0 9.722 % 31/12/2012
Nguyễn Thị Minh Hiền 2000000.0 9.259 % 31/12/2012
Nguyễn Văn Giang 1041910.0 4.824 % 31/12/2013
Phan Thanh Vũ 935830.0 4.333 % 10/08/2015