Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.71 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    38.46 %
  • Khác
    37.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH bảo hiểm Dongbu 3.0E7 37.315 % 09/07/2015
VNPT 1.8225648E7 22.67 % 30/06/2015
VNDIRECT 1.3216055E7 16.439 % 29/08/2018
VINARE 3556224.0 4.423 % 30/06/2015
Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán IPA 2589341.0 3.221 % 30/06/2015