Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.71 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    38.34 %
  • Khác
    37.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH bảo hiểm Dongbu 30,000,000 37.32 % 09/07/2015
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 18,225,648 22.67 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 13,216,055 16.44 % 29/08/2018
Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 3,556,224 4.42 % 30/06/2015
Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán IPA 2,589,341 3.22 % 30/06/2015