Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    23.71 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    39.47 %
  • Khác
    36.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH bảo hiểm Dongbu 30,000,000 37.32 % 09/07/2015
VNPT 18,225,648 22.67 % 30/06/2015
VNDIRECT 14,164,595 17.62 % 21/06/2016
VINARE 3,556,224 4.42 % 30/06/2015
Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán IPA 2,589,341 3.22 % 30/06/2015