Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    42.36 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    39.71 %
  • Khác
    17.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH bảo hiểm Dongbu 3.0E7 66.667 % 09/07/2015
VNPT 1.8225648E7 40.501 % 30/06/2015
VNDIRECT 1.4164595E7 31.477 % 21/06/2016
VINARE 3556224.0 7.903 % 30/06/2015
Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán IPA 2589341.0 5.754 % 30/06/2015