Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam - Petrolimex 816,000 51 % 31/12/2015
Bùi Trung Định Thành viên Ban Kiểm soát 72,280 4.52 % 31/12/2015
Đào Văn Chiện 60,000 3.75 % 30/06/2014