Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết (PTG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Huỳnh Văn Nghi Chủ tịch Hội đồng quản trị 666930.0 14.485 % 31/12/2015
Huỳnh Mỹ Linh Phó Tổng Giám đốc 501945.0 10.901 % 31/12/2015
Huỳnh Thanh Vũ 442500.0 9.61 % 31/12/2015
Dương Thị Thu Hồng 358650.0 7.789 % 31/12/2015
Nguyễn Quốc Bình Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 322845.0 7.012 % 31/12/2015
Bùi Trọng Thủy 254085.0 5.518 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Lệ Hoa 240000.0 5.212 % 31/12/2015
Ngô Thị Nam Phó Tổng Giám đốc 153000.0 3.323 % 31/12/2015