Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.16 %
  • Khác
    77.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tô Khải Đạt Chủ tịch Hội đồng quản trị 760000.0 23.75 % 30/06/2015
Bùi Quang Huân Phó Tổng Giám đốc 384000.0 12.0 % 30/06/2015
Lê Vũ Nguyên Khang 163000.0 5.094 % 12/10/2015
Trần Minh Trúc Phó Tổng Giám đốc 160000.0 5.0 % 30/06/2015
Hồ Thanh Đức Phó Tổng Giám đốc 160000.0 5.0 % 30/06/2015