Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.49 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.57 %
  • Khác
    98.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Anh Linh Chủ tịch Hội đồng quản trị 3436880.0 19.094 % 30/06/2016
Đinh Văn Thuận 2254648.0 12.526 % 15/12/2015
Vũ Thị Lệ Thoa 1846500.0 10.258 % 17/12/2015
Vũ Lệ Mai 1834652.0 10.193 % 18/12/2015
Trần Đức Uân 1100000.0 6.111 % 13/06/2016