Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.32 %
  • Khác
    99.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Kim Thoa 4399998.0 27.144 % 27/12/2016
Võ Anh Linh 4380000.0 27.02 % 30/06/2017
Phạm Vĩnh Phú Thành viên Ban Kiểm soát 2272648.0 14.02 % 27/12/2016
Trần Quang Ninh 1356790.0 8.37 % 31/12/2017