Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.49 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.39 %
  • Khác
    99.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Kim Thoa 4399998.0 24.444 % 27/12/2016
Võ Anh Linh Chủ tịch Hội đồng quản trị 4380000.0 24.333 % 06/01/2017
Phạm Vĩnh Phú 2272648.0 12.626 % 27/12/2016