Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.49 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.58 %
  • Khác
    98.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Võ Anh Linh Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,346,110 18.59 % 22/03/2016
Đinh Văn Thuận 2,254,648 12.53 % 15/12/2015
Vũ Thị Lệ Thoa 1,846,500 10.26 % 17/12/2015
Vũ Lệ Mai 1,834,652 10.19 % 18/12/2015
Trần Đức Uân 1,100,000 6.11 % 13/06/2016