Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.4 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.38 %
  • Khác
    99.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Kim Thoa 4399998.0 26.264 % 27/12/2016
Võ Anh Linh Chủ tịch Hội đồng quản trị 4380000.0 26.144 % 30/06/2017
Phạm Vĩnh Phú Thành viên Ban Kiểm soát 2272648.0 13.565 % 27/12/2016
Trần Quang Ninh 1425180.0 8.507 % 16/08/2017