Công ty cổ phần Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.98 %
  • Khác
    87.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
SSI 1.2E7 24.692 % 27/06/2018
Lê Vỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 5762458.0 11.857 % 02/08/2018
Lê Văn Thảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 3557333.0 7.32 % 02/08/2018
Lê Văn Lộc Thành viên Hội đồng quản trị 2798602.0 5.759 % 06/08/2018
Nguyễn Sỹ Hòe Phó Tổng Giám đốc 2499699.0 5.143 % 27/06/2018
Trần Thanh Cung Phó Tổng Giám đốc 1615272.0 3.324 % 27/06/2018