Công ty cổ phần Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.2 %
  • Khác
    84.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2705707.0 10.744 % 21/07/2017
Lê Văn Thảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1929214.0 7.661 % 30/06/2017
Lê Văn Lộc Thành viên Hội đồng quản trị 1419530.0 5.637 % 05/06/2017
Nguyễn Sỹ Hòe Phó Tổng Giám đốc 1373556.0 5.454 % 30/06/2017
Trần Thanh Cung Phó Tổng Giám đốc 1076848.0 4.276 % 30/06/2017