Công ty Cổ phần - Tổng công ty Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.56 %
  • Khác
    88.44 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2213090.0 10.246 % 17/04/2017
Lê Văn Thảo Thành viên Hội đồng quản trị 1607681.0 7.443 % 15/09/2016
Lê Văn Lộc Thành viên Hội đồng quản trị 1182942.0 5.476 % 15/09/2016
Nguyễn Sỹ Hòe Phó Tổng Giám đốc 979799.0 4.536 % 25/01/2017
Trần Thanh Cung Phó Tổng Giám đốc 897374.0 4.154 % 15/09/2016