Công ty cổ phần Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.05 %
  • Khác
    83.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3002367.0 11.583 % 18/01/2018
Lê Văn Thảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1929214.0 7.443 % 30/06/2017
Lê Văn Lộc Thành viên Hội đồng quản trị 1419530.0 5.477 % 05/06/2017
Nguyễn Sỹ Hòe Phó Tổng Giám đốc 1373556.0 5.299 % 30/06/2017
Trần Thanh Cung Phó Tổng Giám đốc 1076848.0 4.154 % 30/06/2017