Công ty Cổ phần Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.11 %
  • Khác
    89.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 2113090.0 9.783 % 25/12/2016
Lê Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc 1607681.0 7.443 % 15/09/2016
Lê Văn Lộc Thành viên Hội đồng quản trị 1182942.0 5.476 % 15/09/2016
Nguyễn Sỹ Hòe Phó Tổng Giám đốc 1144632.0 5.299 % 15/09/2016
Trần Thanh Cung Phó Tổng Giám đốc 897374.0 4.154 % 15/09/2016