Công ty cổ phần Phú Tài (PTB: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.28 %
  • Khác
    85.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Vỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị 3127367.0 9.652 % 18/05/2018
Lê Văn Thảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 2337556.0 7.215 % 11/05/2018
Nguyễn Sỹ Hòe Phó Tổng Giám đốc 1666466.0 5.143 % 11/05/2018
Lê Văn Lộc Thành viên Hội đồng quản trị 1581830.0 4.882 % 18/05/2018
Trần Thanh Cung Phó Tổng Giám đốc 1076848.0 3.324 % 30/06/2017