Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 1.67E7 41.75 % 22/02/2012
Công ty Cổ phần Container Việt Nam 8820200.0 22.051 % 22/06/2017
CTCP Việt Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc 2164600.0 5.412 % 31/12/2015