Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PTSC 1.67E7 74.222 % 22/02/2012
Viconship 8820200.0 39.201 % 22/06/2017
CTCP Việt Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc 2164600.0 9.62 % 31/12/2015