Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.93 %
  • Khác
    85.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) 3.0622674E7 51.173 % 12/01/2017
SMBC Nikko Securities Inc 8916300.0 14.9 % 31/12/2016
Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thành Việt 7500000.0 12.533 % 31/12/2016
Công ty Cổ phần Hồng Ngân 3231700.0 5.4 % 31/12/2016