Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.14 %
  • Khác
    99.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 8,652,500 24.72 % 08/07/2016
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Hapaco 3,000,000 8.57 % 24/12/2012
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico 2,520,000 7.2 % 31/12/2013
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Dầu Khí IDICO 2,520,000 7.2 % 30/06/2013
Công ty Cổ phần Xây dựng sông Hồng 1,500,000 4.29 % 31/12/2013