Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.14 %
  • Khác
    99.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVC 8652500.0 24.721 % 08/07/2016
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Hapaco 3000000.0 8.571 % 24/12/2012
Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí PVC-IDICO 2520000.0 7.2 % 31/12/2013
IDICO-CONAC 2520000.0 7.2 % 30/06/2013
INCOMEX 1500000.0 4.286 % 31/12/2013