Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (PSC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.4 %
  • Khác
    99.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Petrolimex 3796755.0 52.733 % 24/06/2015
Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex 3796755.0 52.733 % 25/12/2017
CTCP Đầu tư Partners Việt Nam 1297200.0 18.017 % 08/08/2017
Phạm Chí Giao 460000.0 6.389 % 31/12/2018
Vũ Thị Mai Liên 411300.0 5.713 % 24/06/2015