Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.84 %
  • Khác
    98.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PTSC 25,500,000 51 % 17/07/2015
Ngân Hàng TMCP Á Châu 5,092,400 10.18 % 31/12/2014
America LLC 2,439,400 4.88 % 16/06/2015