Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.84 %
  • Khác
    98.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PTSC 2.55E7 51.0 % 17/07/2015
Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Anh 5092400.0 10.185 % 26/12/2016
America LLC 2439400.0 4.879 % 16/06/2015