Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (PSB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 2.55E7 51.0 % 17/07/2015
Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Anh 6508100.0 13.016 % 11/05/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu 1700000.0 3.4 % 10/02/2017