Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (PRO: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Công Ban Ủy viên Hội đồng quản trị 590,000 19.67 % 06/05/2016
Nguyễn Văn Quý Thành viên Ban Kiểm soát 441,600 14.72 % 06/05/2016
Lương Thị Thùy Liên Chủ tịch Hội đồng quản trị 420,000 14 % 06/05/2016
Nguyễn Thị Xuân Thu 400,000 13.33 % 06/05/2016