Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (PRO: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Thương mại và Dịch vụ y tế Việt 590000.0 19.667 % 30/11/2017
Nguyễn Văn Quý Thành viên Ban Kiểm soát 441600.0 14.72 % 06/05/2016
Lương Thị Thùy Liên Chủ tịch Hội đồng quản trị 420000.0 14.0 % 06/05/2016
Nguyễn Thị Xuân Thu Thành viên Ban Kiểm soát 400000.0 13.333 % 06/05/2016