Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam (PRO: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Hải Yến 592100.0 19.737 % 26/12/2017
Nguyễn Văn Quý Thành viên Ban Kiểm soát 441600.0 14.72 % 06/05/2016
Lương Thị Thùy Liên 420000.0 14.0 % 06/05/2016
Nguyễn Thị Xuân Thu Thành viên Ban Kiểm soát 250000.0 8.333 % 06/12/2017