Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    99.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Lê Minh Thành viên Hội đồng quản trị 242,500 20.21 % 12/06/2019
Nguyễn Xuân Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 233,000 19.42 % 27/12/2018
Nguyễn Thị Tuyết Thành viên Hội đồng quản trị 110,610 9.22 % 13/10/2016
Lê Nam Hùng Phó Tổng Giám đốc 91,000 7.58 % 26/09/2016
Nguyễn Minh Anh 69,100 5.76 % 26/08/2016
Mai Văn Quang Thành viên Hội đồng quản trị 51,100 4.26 % 31/12/2017