Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.03 %
  • Khác
    97.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Lê Minh Ủy viên Hội đồng quản trị 235,000 19.58 % 20/09/2016
Nguyễn Xuân Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 175,500 14.62 % 19/02/2016
Đặng Thị Thúy 72,810 6.07 % 05/09/2016
Nguyễn Thị Tuyết Ủy viên Hội đồng quản trị 68,700 5.72 % 30/06/2015
Lê Nam Hùng Phó Tổng Giám đốc 61,000 5.08 % 27/01/2016
Mai Văn Quang Ủy viên Hội đồng quản trị 51,100 4.26 % 23/03/2016