Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.1 %
  • Khác
    99.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Lê Minh Thành viên Hội đồng quản trị 235000.0 19.583 % 20/09/2016
Nguyễn Xuân Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 233000.0 19.417 % 27/12/2018
Nguyễn Thị Tuyết Thành viên Hội đồng quản trị 110610.0 9.218 % 13/10/2016
Lê Nam Hùng Phó Tổng Giám đốc 91000.0 7.583 % 26/09/2016
Nguyễn Minh Anh 69100.0 5.758 % 26/08/2016
Mai Văn Quang Thành viên Hội đồng quản trị 51100.0 4.258 % 31/12/2017