Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    99.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần 5531360.0 67.128 % 20/11/2015
Đỗ Tiến Cường 728710.0 8.844 % 20/11/2015
Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí 514037.0 6.238 % 20/11/2015
Lê Thị Liên 512510.0 6.22 % 20/11/2015