Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    67.13 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    32.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) 5,531,360 67.13 % 20/11/2015
Đỗ Tiến Cường 728,710 8.84 % 20/11/2015
PSI 514,037 6.24 % 20/11/2015
Lê Thị Liên 512,510 6.22 % 20/11/2015