Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.57 %
  • Khác
    72.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) 7,650,000 51 % 31/12/2014
Công ty YTL Power Services Sdn.Bhd 2,700,000 18 % 31/12/2014
America LLC 1,057,100 7.05 % 02/02/2016