Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.64 %
  • Khác
    65.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần 7650000.0 51.0 % 31/12/2014
Công ty YTL Power Services Sdn.Bhd 2700000.0 18.0 % 31/12/2014
America LLC 1651500.0 11.01 % 25/12/2018