Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    28.89 %
  • Khác
    20.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) 7650000.0 51.0 % 31/12/2014
Công ty YTL Power Services Sdn.Bhd 2700000.0 18.0 % 31/12/2014
America LLC 1057100.0 7.047 % 02/02/2016