Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.4 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.4 %
  • Khác
    93.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Thái Nhã Ngôn Chủ tịch Hội đồng quản trị 2676891.0 33.461 % 25/01/2016
Lê Thanh Trúc Thành viên Hội đồng quản trị 571160.0 7.14 % 25/01/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 432000.0 5.4 % 02/02/2010
Hồ Vinh Hiển Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 311900.0 3.899 % 25/01/2016