Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.4 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.85 %
  • Khác
    93.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Thái Nhã Ngôn Chủ tịch Hội đồng quản trị 3676891.0 45.961 % 17/09/2018
Lê Thanh Trúc Thành viên Hội đồng quản trị 1021160.0 12.765 % 17/09/2018
Hồ Vinh Hiển Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 511900.0 6.399 % 17/09/2018
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 432000.0 5.4 % 02/02/2010