Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.09 %
  • Khác
    98.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Đức Tấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,309,389 13.06 % 12/09/2016
Phan Lưu Minh Thịnh 2,635,500 5.46 % 27/07/2016
Đặng Ngọc Của 2,416,890 5 % 29/10/2015
ThuDuc House 2,000,000 4.14 % 30/06/2015