Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.09 %
  • Khác
    98.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Đức Tấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 7009389.0 14.515 % 19/10/2016
Đặng Ngọc Của 2416890.0 5.005 % 29/10/2015
Phan Lưu Minh Thịnh 2278200.0 4.718 % 07/10/2016
ThuDuc House 2000000.0 4.142 % 30/06/2015