Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Phú Phong (PPG: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Hồng Quý 1461900.0 20.709 % 08/01/2016
Công ty Sinh Nam Metal (Việt Nam) 720000.0 10.199 % 30/06/2015
Trần Vĩ Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị 502700.0 7.121 % 31/08/2016
Huỳnh Ngọc Thanh 405610.0 5.746 % 31/12/2015
Lương Trọng Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 402200.0 5.698 % 30/06/2015
Phan Sĩ Việt 372700.0 5.28 % 30/03/2017