Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Phú Phong (PPG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.52 %
  • Khác
    82.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dịch Vụ Hồng Quý 1,461,900 19.91 % 08/01/2016
Công ty Sinh Nam Metal (Việt Nam) 720,000 9.81 % 30/06/2015
Trần Vĩ Quyền Ủy viên Hội đồng quản trị 502,700 6.85 % 31/08/2016
Huỳnh Ngọc Thanh 418,510 5.7 % 31/12/2014
Lương Trọng Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 402,200 5.48 % 30/06/2015
Lê Mạnh 294,900 4.02 % 30/06/2015