Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.78 %
  • Khác
    84.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Quicheng Quốc tế (Việt Nam) 498000.0 24.9 % 30/06/2015
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc 498000.0 24.9 % 31/03/2017
Nguyễn Thị Diệu Linh 169400.0 8.47 % 01/06/2015
Zhang Ping 143600.0 7.18 % 21/07/2015
Zhang Zheng Ming Chủ tịch Hội đồng quản trị 93000.0 4.65 % 30/06/2018
Đỗ Mạnh Hùng Trưởng Ban Kiểm soát 88400.0 4.42 % 07/02/2017
Song Liwei Thành viên Hội đồng quản trị 78500.0 3.925 % 30/06/2015
Phạm Thị Thảo Thành viên Ban Kiểm soát 71900.0 3.595 % 30/06/2017
CTCP đầu tư quản lý nguồn điện Việt Nam 66000.0 3.3 % 30/06/2015