Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.09 %
  • Khác
    33.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH một thành viên 166,391,896 52.3 % 07/11/2013
REE CORP. 74,896,260 23.54 % 08/06/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 25,495,450 8.01 % 11/10/2016
Deutsche Bank AG, London Branch 15,903,573 5 % 30/06/2015
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 10,267,700 3.23 % 31/12/2013