Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.99 %
  • Khác
    32.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH một thành viên 1.66391896E8 51.898 % 07/11/2013
REE CORP. 7.489626E7 23.36 % 08/06/2016
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 2.881629E7 8.988 % 25/01/2017
Deutsche Bank AG, London Branch 1.5903573E7 4.96 % 30/06/2015
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 1.02677E7 3.203 % 31/12/2013