Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    56.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    43.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) 5650000.0 56.5 % 30/06/2014
MITRACO 1000000.0 10.0 % 31/12/2012
PV Gas North 1000000.0 10.0 % 30/06/2014