Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.01 %
  • Khác
    99.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần 5650000.0 56.5 % 30/06/2014
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP 1000000.0 10.0 % 31/12/2012
Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc 1000000.0 10.0 % 30/06/2014