Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.37 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    49.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 9714200.0 50.368 % 25/04/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt 2200000.0 11.407 % 02/08/2016
Phạm Thị Thanh Hồng 1795200.0 9.308 % 10/01/2017
Nguyễn Thị Bích Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 1299452.0 6.738 % 02/12/2016