Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.08 %
  • Khác
    49.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 9714200.0 49.996 % 25/04/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt 2200000.0 11.323 % 02/08/2016
Phạm Thị Thanh Hồng 2139000.0 11.009 % 25/06/2018
Nguyễn Thị Bích Hồng Thành viên Hội đồng quản trị 1299452.0 6.688 % 02/12/2016