Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.37 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    49.52 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 9,714,200 50.37 % 25/04/2016
Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt 2,200,000 11.41 % 02/08/2016
G-Bank 1,709,800 8.86 % 31/12/2012
Nguyễn Thị Bích Hồng Ủy viên Hội đồng quản trị 1,142,402 5.92 % 05/08/2016