Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.99 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.2 %
  • Khác
    88.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 3.39807E7 84.952 % 19/08/2016
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 3596400.0 8.991 % 02/08/2017