Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.99 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.11 %
  • Khác
    88.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PTSC 3.39807E7 84.952 % 19/08/2016
OCEANBANK 3596400.0 8.991 % 02/08/2017