Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (PNT: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    39.17 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    60.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Văn Triệu 3635809.0 39.167 % 31/12/2017
Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV 3635809.0 39.167 % 20/10/2016