Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận (PNG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.6 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    69.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 2754000.0 30.6 % 21/01/2016
Nguyễn Văn Điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị 394100.0 4.379 % 05/04/2016
Nhữ Đình Thiện 357475.0 3.972 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Diễm Thúy 346000.0 3.844 % 31/12/2015
Lê Quang Toàn Thành viên Hội đồng quản trị 346000.0 3.844 % 05/04/2016