Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận (PNG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.6 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    69.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 2754000.0 30.6 % 21/01/2016
Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 2226800.0 24.742 % 30/08/2018
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 1006000.0 11.178 % 28/02/2019
Nguyễn Văn Điệp Thành viên Hội đồng quản trị 384100.0 4.268 % 19/10/2018
Nhữ Đình Thiện 357475.0 3.972 % 31/12/2015
Nguyễn Thị Diễm Thúy 346000.0 3.844 % 31/12/2015
Lê Quang Toàn Thành viên Hội đồng quản trị 346000.0 3.844 % 05/04/2016