Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận (PNG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    30.6 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    69.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Bến Thành (SUNIMEX) 2,754,000 30.6 % 21/01/2016
Nguyễn Văn Điệp Chủ tịch Hội đồng quản trị 394,100 4.38 % 05/04/2016
Lê Quang Toàn Ủy viên Hội đồng quản trị 346,000 3.84 % 05/04/2016