Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PND: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Dầu Việt Nam 3783333.0 56.75 % 14/12/2016
Hoàng Nguyên Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 1012480.0 15.187 % 31/12/2017
CTCP Đầu tư xăng dầu Việt Nam 969200.0 14.538 % 09/02/2018
CTCP Quản lý quỹ Thái Bình Dương 600000.0 9.0 % 14/12/2016
CTCP Thương mại Vận tải Trung Dũng 500000.0 7.5 % 14/12/2016