Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    15.05 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.03 %
  • Khác
    81.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Phát triển Kinh doanh Trường Phát 2682280.0 24.837 % 01/09/2016
CTCP Phát triển kinh doanh Thành Vinh 2514869.0 23.287 % 06/03/2017
Nguyễn Hữu Đức 1136081.0 10.52 % 31/08/2016
The Caravel Fund (International) Limited 628540.0 5.82 % 26/12/2012
Phan Thị Lệ Chủ tịch Hội đồng quản trị 605251.0 5.605 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Hồng Ngân 521950.0 4.833 % 31/12/2014
Võ Ngọc Thành Thành viên Hội đồng quản trị 468000.0 4.334 % 30/06/2015
Intereffekt Investment Funds N.V. 450000.0 4.167 % 28/03/2014