Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    15.05 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.04 %
  • Khác
    81.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Phát triển Kinh doanh Trường Phát 2,682,280 24.84 % 01/09/2016
CTCP Phát triển kinh doanh Thành Vinh 2,501,739 23.17 % 12/10/2016
Nguyễn Hữu Đức 1,136,081 10.52 % 31/08/2016
The Caravel Fund (International) Limited 628,540 5.82 % 26/12/2012
Phan Thị Lệ Chủ tịch Hội đồng quản trị 605,251 5.6 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Hồng Ngân 521,950 4.83 % 31/12/2014
Võ Ngọc Thành Ủy viên Hội đồng quản trị 468,000 4.33 % 30/06/2015
Intereffekt Investment Funds N.V. 450,000 4.17 % 28/03/2014