Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.69 %
  • Khác
    94.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 3324877.0 46.167 % 27/04/2018
Công ty liên doanh phát triển nhà Daewon - Thủ Đức 1300000.0 18.051 % 23/03/2017
Trần Thị Hiền 815560.0 11.324 % 31/03/2017
Nguyễn Duy Hải Thành viên Ban Kiểm soát 235800.0 3.274 % 30/06/2018