Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.17 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.78 %
  • Khác
    48.05 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 3324877.0 46.167 % 30/06/2015
Công ty liên doanh phát triển nhà Daewon - Thủ Đức 1300000.0 18.051 % 23/03/2017
Trần Thị Hiền 815560.0 11.324 % 31/03/2017