Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    46.17 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    26.33 %
  • Khác
    27.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 3324877.0 46.167 % 30/06/2015
Công ty liên doanh phát triển nhà Daewon - Thủ Đức 1663400.0 23.097 % 31/12/2014