Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.06 %
  • Khác
    99.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVFCCO 1,820,300 43.34 % 15/05/2015
Công ty TNHH Hương Phong 1,680,000 40 % 15/05/2015
Phạm Văn Hiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 208,270 4.96 % 15/05/2015