Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.44 %
  • Khác
    97.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVFCCO 1820300.0 43.34 % 15/05/2015
Công ty TNHH Hương Phong 1680000.0 40.0 % 15/05/2015
Phạm Văn Hiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 208280.0 4.959 % 30/06/2017