Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PMP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.44 %
  • Khác
    97.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí 1820300.0 43.34 % 15/05/2015
Công ty TNHH Hương Phong 1680000.0 40.0 % 15/05/2015
Phạm Văn Hiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 208280.0 4.959 % 30/06/2017