Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.96 %
  • Khác
    99.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Tiến Lãng Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.32825E7 35.0 % 31/07/2018
Nguyễn Thị Bích Thùy Đại diện công bố thông tin 5692500.0 15.0 % 31/07/2018
Nguyễn Tiến Đạt 1150000.0 3.03 % 31/07/2018