Công ty Cổ phần Pymepharco (PME: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    62.06 %
  • Khác
    37.94 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Stada Service Holding B.V 46,505,696 62 % 06/12/2018
Trương Viết Vũ Thành viên Hội đồng quản trị 7,569,662 10.09 % 06/12/2018
CTCP Đầu tư Well Light 7,501,163 10 % 07/06/2018