Công ty Cổ phần Pymepharco (PME: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    62.01 %
  • Khác
    37.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Stada Service Holding B.V 3.6755696E7 49.0 % 27/11/2018
Trương Viết Vũ Thành viên Hội đồng quản trị 9869662.0 13.158 % 03/12/2018
CTCP Đầu tư Well Light 7501163.0 10.0 % 07/06/2018