Công ty Cổ phần Pymepharco (PME: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    51.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Stada Service Holding B.V 3.1961475E7 42.609 % 30/06/2018
Trương Viết Vũ Thành viên Hội đồng quản trị 8582315.0 11.441 % 30/06/2018
CTCP Đầu tư Well Light 7501163.0 10.0 % 07/06/2018