Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.44 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.79 %
  • Khác
    34.77 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Dược Sài Gòn 4054310.0 43.443 % 30/06/2015
America LLC 560644.0 6.007 % 29/11/2018