Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.27 %
  • Khác
    90.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVFCCO 9000000.0 75.0 % 01/01/2015
America LLC 886300.0 7.386 % 16/11/2016
Công ty TNHH Toản Xuân 360000.0 3.0 % 01/01/2015