Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PMB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.54 %
  • Khác
    89.46 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí 9000000.0 75.0 % 01/01/2015
America LLC 1203000.0 10.025 % 06/06/2018
Công ty TNHH Toản Xuân 360000.0 3.0 % 01/01/2015