Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.73 %
  • Khác
    85.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Thanh Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 4290000.0 26.0 % 18/02/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1849320.0 11.208 % 18/02/2019
Dương Quang Thắng 1650000.0 10.0 % 18/02/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội 1540000.0 9.333 % 18/02/2019
Đặng Tiến Thành Thành viên Hội đồng quản trị 1100000.0 6.667 % 18/02/2019
Mai Lâm Vũ 550000.0 3.333 % 18/02/2019