Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.71 %
  • Khác
    85.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Mai Thanh Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị 3900000.0 26.0 % 03/07/2017
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1681200.0 11.208 % 12/10/2017
Dương Quang Thắng 1500000.0 10.0 % 03/07/2017
SHS 1400000.0 9.333 % 08/09/2017
Đặng Tiến Thành Thành viên Hội đồng quản trị 1000000.0 6.667 % 03/07/2017
Mai Lâm Vũ 500000.0 3.333 % 03/07/2017