Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    182.95 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.58 %
  • Khác
    -91.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 6.3889262E7 182.947 % 06/07/2015
VF4 1804746.0 5.168 % 06/07/2015
Pheim Aizawa Trust 1453161.0 4.161 % 06/07/2015