Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.22 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.64 %
  • Khác
    34.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 5,540,512 51.22 % 24/06/2014
America LLC 1,379,899 12.76 % 16/05/2016
Phan Văn Cầu Ủy viên Hội đồng quản trị 594,270 5.49 % 30/06/2016
VinaSecurities 543,356 5.02 % 24/06/2014