Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51.22 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    15.56 %
  • Khác
    33.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty vận tải thủy PETROLIMEX 7868018.0 51.222 % 14/04/2017
America LLC 1959456.0 12.756 % 14/04/2017
Phan Văn Cầu Thành viên Hội đồng quản trị 778210.0 5.066 % 03/07/2017
Phan Văn Kỳ Đại diện công bố thông tin 775120.0 5.046 % 07/07/2017
VinaSecurities 543356.0 3.537 % 24/06/2014