Công ty Cổ phần PIV (PIV: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.8 %
  • Khác
    91.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Thị Hoài 1638500.0 9.457 % 03/07/2018
America LLC 1218600.0 7.034 % 21/09/2018
Lê Tuấn Anh Thành viên Hội đồng quản trị 551250.0 3.182 % 29/08/2017