Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.3 %
  • Khác
    99.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Văn Lượng 2,730,000 17.33 % 14/07/2016
Lê Xuân Minh 2,625,000 16.67 % 14/07/2016
Phạm Văn Thuận 2,249,982 14.29 % 14/07/2016
Hoàng Thị Hoài Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,470,000 9.33 % 14/07/2016
Nguyễn Thu Huyền Ủy viên Hội đồng quản trị 630,000 4 % 14/07/2016
Nguyễn Trọng Đức Ủy viên Hội đồng quản trị 525,000 3.33 % 14/07/2016
Vũ Văn Cương Ủy viên Hội đồng quản trị 525,000 3.33 % 14/07/2016
Lê Tuấn Anh Ủy viên Hội đồng quản trị 525,000 3.33 % 14/07/2016