Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.67 %
  • Khác
    99.33 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Văn Lượng 2730000.0 17.333 % 14/07/2016
Lê Xuân Minh 2625000.0 16.667 % 14/07/2016
Phạm Văn Thuận 2249982.0 14.286 % 14/07/2016
Hoàng Thị Hoài Chủ tịch Hội đồng quản trị 1470000.0 9.333 % 14/07/2016
Nguyễn Thu Huyền Ủy viên Hội đồng quản trị 630000.0 4.0 % 14/07/2016
Nguyễn Trọng Đức Ủy viên Hội đồng quản trị 525000.0 3.333 % 14/07/2016
Vũ Văn Cương Ủy viên Hội đồng quản trị 525000.0 3.333 % 14/07/2016
Lê Tuấn Anh Ủy viên Hội đồng quản trị 525000.0 3.333 % 14/07/2016