Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.97 %
  • Khác
    99.03 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Tuấn Anh Thành viên Hội đồng quản trị 525000.0 3.182 % 14/07/2016
Vũ Văn Cương Thành viên Hội đồng quản trị 525000.0 3.182 % 12/01/2017