Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.71 %
  • Khác
    99.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Xuân Minh 625000.0 3.968 % 02/12/2016
Phạm Văn Thuận 562482.0 3.571 % 01/12/2016
Lê Tuấn Anh Ủy viên Hội đồng quản trị 525000.0 3.333 % 14/07/2016
Vũ Văn Cương Ủy viên Hội đồng quản trị 525000.0 3.333 % 12/01/2017
Trần Văn Lượng 508000.0 3.225 % 07/12/2016