Công ty Cổ phần PIV (PIV: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.61 %
  • Khác
    89.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Thị Hoài 1638500.0 9.457 % 03/07/2018
America LLC 1596900.0 9.217 % 09/11/2018
Lê Tuấn Anh 551250.0 3.182 % 29/08/2017