Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Dầu khí (PID: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVC 1999300.0 49.983 % 17/04/2017
Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại Quốc Khánh 740000.0 18.5 % 04/07/2016
Trần Trọng Nghĩa Thành viên Hội đồng quản trị 392768.0 9.819 % 31/12/2013