Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Dầu khí (PID: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 1,999,300 49.98 % 17/04/2017
Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại Quốc Khánh 740,000 18.5 % 04/07/2016
Trần Trọng Nghĩa Thành viên Hội đồng quản trị 392,768 9.82 % 31/12/2013