Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    74.07 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    25.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện lực Miền Trung 21,590,000 74.07 % 30/06/2016
ABBANK 1,505,700 5.17 % 30/06/2015
Điện lực Khánh Hòa 1,197,500 4.11 % 30/06/2016