Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    74.07 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    25.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Điện lực Miền Trung 2.159E7 74.074 % 18/10/2016
ABBANK 1505700.0 5.166 % 18/10/2016