Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    66.62 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.74 %
  • Khác
    21.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 54,158,406 69 % 31/12/2013
Asia Value Investment Ltd 3,917,860 4.99 % 15/04/2016
PHURUCO 2,809,953 3.58 % 12/03/2014