Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    39.97 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.31 %
  • Khác
    52.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 9.0265815E7 66.617 % 14/06/2018
Asia Value Investment Ltd 6529897.0 4.819 % 14/06/2018