Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    66.62 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.14 %
  • Khác
    29.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 5.4158406E7 69.0 % 31/12/2013
Asia Value Investment Ltd 3917860.0 4.992 % 15/04/2016
PHURUCO 2809953.0 3.58 % 12/03/2014