Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.45 %
  • Khác
    74.55 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ASEAN Deep Value Fund 3,372,250 18.63 % 26/08/2016
CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 2,374,700 13.12 % 30/08/2016
PTI 1,883,000 10.4 % 05/08/2015
Asean Small Cap Fund 1,210,300 6.69 % 31/12/2014
PVC 891,200 4.92 % 30/06/2015
Trần Tùng Anh 753,800 4.16 % 31/12/2014