Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    33.09 %
  • Khác
    66.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ASEAN Deep Value Fund 3943350.0 21.786 % 15/06/2018
APEC Securities.,JSC 2035420.0 11.245 % 11/05/2018
PTI 1883000.0 10.403 % 05/08/2015
LUCERNE ENTERPRISE LTD 1490800.0 8.236 % 13/06/2017
Asean Small Cap Fund 1210300.0 6.687 % 31/12/2014
PVC 891200.0 4.924 % 30/06/2015