Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    34.27 %
  • Khác
    65.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ASEAN Deep Value Fund 4064050.0 22.453 % 15/03/2017
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) 1966800.0 10.866 % 30/03/2017
PTI 1883000.0 10.403 % 05/08/2015
Asean Small Cap Fund 1210300.0 6.687 % 31/12/2014
LUCERNE ENTERPRISE LTD 1104900.0 6.104 % 11/05/2017
Trần Tuấn Linh 980000.0 5.414 % 14/03/2017
PVC 891200.0 4.924 % 30/06/2015