Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.7 %
  • Khác
    51.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Kakazu Shogo Chủ tịch Hội đồng quản trị 1389621.0 15.687 % 30/06/2017
ALL CORPORATION 1168878.0 13.195 % 05/06/2015
Shimabukuro Yoshinori 639001.0 7.213 % 30/06/2017
DAITOMI INC 602103.0 6.797 % 05/06/2015
Vũ Văn Hiệp 465000.0 5.249 % 31/12/2014
Lê Hải Đoàn 463300.0 5.23 % 14/03/2017
Công ty Cổ phần Công nghiệp Toda 460100.0 5.194 % 01/12/2016
Shimabukuro Yoshihiko Thành viên Hội đồng quản trị 311600.0 3.517 % 11/08/2016