Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PGS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    35.26 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.23 %
  • Khác
    54.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH 1 thành viên Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) 17,631,579 35.26 % 17/03/2015
Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital (MBVF) 2,563,100 5.13 % 09/12/2015
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 2,435,000 4.87 % 15/03/2016
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á 2,412,105 4.82 % 17/03/2015
Công ty quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 1,993,632 3.99 % 17/03/2015
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha 1,914,605 3.83 % 17/03/2015