Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.95 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.76 %
  • Khác
    38.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 36,328,320 40.95 % 30/06/2015
Samsung Fire and Marine Insurance Company Limited 17,743,555 20 % 21/08/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 7,123,200 8.03 % 30/06/2015
Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 3,229,048 3.64 % 23/05/2019