Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.5 %
  • Khác
    78.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 3.632832E7 40.948 % 30/06/2015
Samsung Fire and Marine Insurance Company Limited 1.7743555E7 20.0 % 21/08/2017
VCB 7123200.0 8.029 % 30/06/2015
VINARE 6237328.0 7.031 % 31/12/2017