Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    76.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.09 %
  • Khác
    22.91 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 3.632832E7 51.185 % 30/06/2015
VCB 7123200.0 10.036 % 30/06/2015
VINARE 3136960.0 4.42 % 20/01/2017