Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.95 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.62 %
  • Khác
    38.43 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 3.632832E7 40.948 % 30/06/2015
Samsung Fire and Marine Insurance Company Limited 1.7743555E7 20.0 % 21/08/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 7123200.0 8.029 % 30/06/2015
Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam 6229048.0 7.021 % 28/12/2018