Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.37 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.44 %
  • Khác
    36.19 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 2.6863654E7 44.521 % 28/12/2015
Trần Vũ Nam Thành viên Hội đồng quản trị 3006408.0 4.983 % 30/06/2017
Vũ Thị Hồng Điệp 2990132.0 4.956 % 08/01/2018
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 2763462.0 4.58 % 15/12/2017
Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú 1890100.0 3.132 % 13/12/2017