Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.37 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    11.03 %
  • Khác
    36.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 2.6863654E7 44.521 % 28/12/2015
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB 3809052.0 6.313 % 04/07/2017