Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.17 %
  • Khác
    99.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
PVC 1.7433475E7 34.867 % 30/06/2015
Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long 3396000.0 6.792 % 30/06/2015
CTCP Đầu tư Tiến Lộc 2500000.0 5.0 % 30/06/2017