Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.22 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    21.27 %
  • Khác
    54.51 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 20,973,851 24.22 % 15/05/2015
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 7,718,768 8.91 % 15/05/2015
Deutsche Bank AG, London Branch 3,562,801 4.11 % 15/05/2015
PVFC 3,380,278 3.9 % 15/05/2015