Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.22 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.43 %
  • Khác
    56.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2.0973851E7 24.672 % 15/05/2015
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 8494768.0 9.993 % 14/11/2017
Deutsche Bank AG, London Branch 3562801.0 4.191 % 15/05/2015
Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam 3380278.0 3.976 % 15/05/2015