Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.22 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.11 %
  • Khác
    55.67 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2.0973851E7 24.219 % 15/05/2015
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 7718768.0 8.913 % 15/05/2015
Deutsche Bank AG, London Branch 3562801.0 4.114 % 15/05/2015
PVFC 3380278.0 3.903 % 15/05/2015